't Westdorp

heerlijk recreëren op de Veluwe

Home | Minicamping | BoerenSpelen | Arrangementen | HuurAccommodatie | Klederdracht | Escaperoom

     

Campingvelden

Huuraccommodatie

Sanitairgebouw

Recreatieruimte

Bedstee

Ontbijt

Tarieven

Privacyverklaring

Plattegrond

Route

Contact

Omgeving

 

Tarieven 2024:
     
Prijs per nacht per kampeerplaats
   
Kampeerplaats     2 pers. €       25.-
   
Comfort Kampeerplaats met privé toilet     2 pers. €       35.-
   
   
Prijzen zijn incl. douche- 1 kampeermiddel -elektra (6 amp.) -auto- milieukosten – WiFi
(voor Hemelvaart/Pinksteren klik hier)
.
Toeristen belasting p.p.p.n. €     1.20
Extra persoon per nacht  
   
Huisdier alleen aangelijnd €     2.-
Leegstand kampeermiddel (Alleen mogelijk buiten schoolvakantie en Helmvaart/Pinksteren) Stroom eruit €     5.-
Leegstand kampeermiddel (Alleen mogelijk buiten schoolvakantie en Helmvaart/Pinksteren) Stroom erin €     7.50
Vertrek na 11.00 uur extra nacht  
Vertrek op zondag na 11.00 uur €     7.50
Prijzen kunnen tussentijds gewijzigd worden. Bijvoorbeeld in verband prijsstijging nuts voorzieningen  
 
 
Extra's  
   
Kleine 1 pers. bijzettent €     2.-
Extra auto                      per nacht €     1.-
   
Bezoeker overdag volwassenen  p.p. €     1.-
Bezoeker overdag kind        Geen gebruik van douche €     2.50
Bezoeker overdag hond      p.h ten allertijden aangelijnd €     2.-
Bezoekers voor verjaardag of familiedag hanteren wij andere prijzen  
   
Wasmachine per muntje €       4.-
Droogtrommel per muntje  €       4.-
   
   
Bedstee per nacht €       5.-
   
Ontbijt p.p. €  
Ontbijt p. kind tot 12 jaar    €   
   
   
   
   
   
   

 

 

 

Gelieve aankomsttijd na 13.00 uur en vertrek voor 11.00 uur

Geen aankomst op zondag.  Bezoek en vertrek uiteraard wel toegestaan.

Betaling staanplaats geschiedt vooraf of bij aankomst - bezoekers 1 dag voor vertrek.

Pinautomaat aanwezig.

Bij reservering gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

April 2012

VeKaBo voorwaarden toeristische plaatsen Deze VeKaBo -voorwaarden landrecreatie zijn tot stand gekomen in april 2002. Zij treden inwerking per 1 januari 2003.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot gebruik van toeristische plaatsen  

Artikel 1: Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. vakantieverblijf: tent, vouwkampeerwagen, kampeerauto, toercaravan e.d.; b. ondernemer: het bedrijf, de instelling of vereniging die de plaats ter beschikking stelt; c. recreant: degene die met de ondernemer de overeenkomst inzake de plaats aangaat; d. plaats: elke bij de overeenkomst nader aan te geven plaatsingsmogelijkheid voor een vakantieverblijf; e. toeristische plaats: hierbij is het vakantieverblijf ten hoogste 3 maanden geplaatst op de plaatsf. gedragsregels: regels omtrent het gebruik van en het verblijf op het recreatiebedrijf, de plaats en in het vakantieverblijf; g. geschillencommissie: Het bestuur van de regionale vereniging vallend onder VeKaBo Nederland

Artikel 2: Inhoud overeenkomst 1. De ondernemer stelt voor recreatieve doeleinden, dus niet voor permanente bewoning aan de recreant ter beschikking de overeengekomen plaats voor de overeengekomen periode, met het recht daarop een vakantieverblijf van het overeengekomen type voor de opgegeven personen te plaatsen. 2. De recreant mag bij vervanging alleen een vakantieverblijf  van dezelfde aard of soort en nagenoeg dezelfde afmetingen en hetzelfde uiterlijk plaatsen als  werd overeengekomen. 3. De overeenkomst wordt gesloten op basis van de door de ondernemer aan de recreant verstrekte informatie, folder(s) en/of ander reclamemateriaal. 

Artikel 3: Deugdelijkheid en veiligheid 1. De recreant zorgt er voor, dat de elektriciteit-, gas- en waterinstallatie in het door hem geplaatste vakantieverblijf  aan de voorwaarden van het betreffende nutsbedrijf voldoen.
De ondernemer heeft het recht om in het vakantieverblijf van de recreant de deugdelijkheid en veiligheid van de aanwezige elektriciteit-, gas- en waterinstallatie te controleren of te laten controleren. 2. De ondernemer is aansprakelijk voor storingen tenzij hij een beroep kan doen op overmacht of deze het gevolg zijn van storingen in de installatie waarvoor de recreant  verantwoordelijk is. 3. Het is de recreant niet toegestaan op enigerlei wijze op de plaats een LPG-installatie te hebben anders dan een door de Rijksdienst voor het Wegverkeer goedgekeurde installatie in een motorvoertuig­

Artikel 4: Onderhoud en aanleg 1. De ondernemer draagt er zorg voor dat het recreatieterrein in behoorlijke staat van onderhoud verkeert. 2. Het is aan de recreant c.q. gebruiker niet toegestaan - behoudens gebruikelijk onderhoud - op het terrein te graven, bomen te kappen of struiken te snoeien, tuintjes aan te leggen, bloembollen te poten, antennes te plaatsen, omheiningen of afscheidingen aan te brengen, veranda's te bouwen, tegelplateaus of andere voorzieningen van welke aard dan ook aan of om het vakantieverblijf aan te brengen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de ondernemer . 

Artikel 5: Prijs De overeengekomen prijs is inclusief de kosten van gebruik van gas/elektriciteit/water/riool en andere bijbehorende kosten met uitzondering van de toeristenbelasting, tenzij van te voren anders is bekend gemaakt.

Artikel 6: Prijswijziging Indien na vaststelling van de prijs door een lastenverzwaring aan de zijde van de ondernemer extra kosten ontstaan als gevolg van een wijziging van belastingen, heffingen of andere lasten die mede de recreant betreffen, kunnen deze aan de recreant worden doorberekend.

Artikel 7: Betaling 1. De recreant dient de betalingen in Nederlandse valuta te verrichten, tenzij anders is overeengekomen, met inachtneming van de afgesproken termijnen.2. Indien de recreant, ondanks voorafgaande schriftelijke aanmaning, zijn betalingsverplichting niet of niet behoorlijk nakomt, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen, met inachtneming van het bepaalde in de leden 3 en 4. 3. Indien de ondernemer de overeenkomst opzegt, moet hij dit de recreant bij aangetekende of persoonlijk overhandigde brief laten weten en hem daarbij wijzen op de mogelijkheid de opzegging ongedaan te maken door binnen 10 dagen na de verzending of overhandiging van de opzeggingsbrief  alsnog aan zijn betalingsverplichting te voldoen, dan wel het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie of de bevoegde burgerlijke rechter.  4. Indien de recreant van de in lid 3 bedoelde mogelijkheid geen gebruik heeft gemaakt, heeft de ondernemer het recht de recreant en zijn gezinsleden, logés en bezoekers de toegang tot zijn terrein te ontzeggen.

Artikel 8: Annulering 1. Indien de recreant de overeenkomst voor de ingangsdatum  annuleert is hij een gefixeerde schadeloosstelling verschuldigd. Dit geldt niet als de reden voor annulering gelegen is in een prijsverhoging gedaan binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, met uitzondering van de prijswijzigingen genoemd in artikel 6. De schadeloosstelling bedraagt: - bij annulering tot drie maanden voor de ingangsdatum 15 % van de overeengekomen prijs; - bij annulering tot twee maanden voor de ingangsdatum 50% van de overeengekomen prijs; - bij annulering tot één maand voor de ingangsdatum 75% van de overeengekomen prijs; - bij annulering binnen één maand voor de ingangsdatum 90% van de overeengekomen prijs; - bij annulering op de dag van de ingangsdatum 100% van de overeengekomen prijs; 2. De schadeloosstelling zal naar evenredigheid gerestitueerd worden na aftrek van administratiekosten. De administratiekosten bedragen 5% van de overeengekomen prijs met een minimum van € 27,50 en een maximum van € 55,-. 3.Indien de ondernemer de overeenkomst in verband met ( tijdelijke) intrekking van ontheffing kamperen bij de boer voor de ingangsdatum of tussentijds annuleert is hij geen schadeloosstelling verschuldigd

Artikel 9: Gedragsregels 1. Recreant, zijn gezinsleden, logés, bezoekers en eventuele gebruikers zijn gehouden de door de ondernemer gestelde gedragsregels, daaronder begrepen de regels betreffende eventueel vereiste kampeer- en verblijfsdocumenten en aanmeldingsverplichtingen, na te leven. 2. De ondernemer stelt de recreant in staat kennis te nemen van de gedragsregels. 3. Indien de door de ondernemer gestelde gedragsregels en/of de overeenkomst in strijd met deze voorwaarden en ten nadele van de recreant zijn, gelden deze voorwaarden.

Artikel 10 : Aansprakelijkheid 1. De ondernemer is niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of  schade op zijn terrein,  tenzij die het gevolg zijn van een tekortkoming die aan hem of diens personeel is toe te rekenen. 2. De recreant is jegens de ondernemer aansprakelijk voor de schade die is veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf en/of  zijn gezinsleden, zijn loges, of door hem toegelaten bezoekers voorzover het gaat om schade die aan de contractant of  hen kan worden toegerekend. 3. De wettelijke aansprakelijkheid van de ondernemer zal tenminste het risico omvatten dat redelijkerwijs door een aansprakelijkheidsverzekering met een minimum van € 455.000,00 gedekt kan worden

Artikel 11: Duur en afloop van de overeenkomst De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen periode

Artikel 12: Tussentijdse beëindiging door de recreant ndien de recreant voortijdig vertrekt, is hij toch de volledige prijs voor de overeengekomen tariefperiode  verschuldigd  

Artikel 13: Tussentijdse opzegging door de ondernemer en ontruiming bij wanprestatie 1. Indien de recreant, zijn gezinsleden, logés of bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de voorwaarden, de gedragsregels of de overheidsvoorschriften ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleeft respectievelijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid van de  ondernemer niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet, heeft de ondernemer het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Daarna dient de recreant het  vakantieverblijf te ontruimen en het bedrijfsterrein ten spoedigste te verlaten. De waarschuwing kan in zeer dringende gevallen achterwege worden gelaten. 2. Indien de recreant nalaat zijn plaats te ontruimen, is de ondernemer gerechtigd op kosten van de recreant dit te doen. 3. Indien de recreant van oordeel is dat de ondernemer ten onrechte de overeenkomst heeft opgezegd, dan dient hij de ondernemer hiervan onmiddellijk in kennis te stellen en het geschil uiterlijk binnen 30 dagen na de verwijdering voor te leggen aan de Geschillencommissie. De recreant blijft in beginsel gehouden het overeengekomen tarief te betalen.

Artikel 14: Gebruik door derden Het is noch de ondernemer noch de recreant toegestaan het vakantieverblijf of de plaats onder welke benaming dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De voorwaarden waaronder de toegestane ingebruikgeving plaatsvindt, worden te voren bij afzonderlijke overeenkomst geregeld.

Artikel 15: Incassokosten Ten laste van de recreant respectievelijk de ondernemer komen de door de ondernemer respectievelijk de recreant in redelijkheid gemaakte buitengerechtelijke kosten na een ingebrekestelling. Indien het totale bedrag niet tijdig is voldaan, kan na schriftelijke sommatie het wettelijk vastgestelde rentepercentage over het resterende deel in rekening worden gebracht.

Artikel 16: Geschillenregeling 1. Op alle geschillen met betrekking tot de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend een Nederlandse rechter dan wel de hierna te noemen Geschillencommissie is bevoegd van deze geschillenkennis te nemen. Onverminderd het bepaalde in lid 3 Iaat een en ander op die plaatsen waar de voorwaarden spreken van Geschillencommissie, een beroep op de burgerlijke rechter onverlet. 2. Geschillen tussen de recreant  en de ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, kunnen zowel door de recreant als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie. 3. Onverminderd het bepaalde in de artikel 7 lid 3 en 13 lid 3 wordt een geschil door de Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de recreant  zijn klacht eerst binnen twee maanden na het ontstaan aan de ondernemer heeft voorgelegd. Daarna moet de recreant het geschil uiterlijk drie maanden nadat hij zijn klacht aan de ondernemer heeft voorgelegd schriftelijk bij de Geschillencommissie aanhangig maken onder vermelding van namen en adressen van de recreant en de ondernemer en een duidelijke omschrijving van het geschil en de eis. Wanneer de recreant  het geschil aan de Geschillencommissie heeft voorgelegd, is de ondernemer aan deze keuze gebonden en staat hem terzake geen beroep op de gewone rechter meer open. 4. De Geschillencommissie is niet bevoegd een geschil in behandeling te nemen dat betrekking heeft op klachten over ziekte, lichamelijk letsel, dood of een geschil dat uitsluitend betrekking heeft op de nietbetaling van een factuur en waaraan geen materiële klacht ten grondslag ligt. Onverminderd het bepaalde in artikel 7 is de ondernemer is bevoegd, als de contractant zijn factuur niet tijdig betaalt, een procedure bij de gewone rechter aanhangig te maken. 5. Als de ondernemer een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie,  neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant binnen een maand schriftelijk heeft verklaard dat hij zich aan de uitspraak van de Geschillencommissie zal onderwerpen en het eventueel verschuldigde (restant-) bedrag bij de Geschillencommissie in depot heeft gestort. 6. Als de recreant  een geschil voorlegt  aan de Geschillencommissie, neemt de Geschillencommissie dit geschil pas in behandeling nadat de recreant het aan de ondernemer eventueel verschuldigde (restant-)bedrag bij de Geschillencommissie heeft gestort. De recreant  moet dit bedrag binnen een maand op een door de Geschillencommissie aan te geven rekening storten. Als de recreant niet tijdig heeft gestort, wordt  aangenomen dat hij zich niet aan het oordeel van de Geschillencommissie wil onderwerpen. 7. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

Artikel 17: Nakomingsgarantie VeKaBo zal de verplichtingen van een lid tegenover de contractant en/of (een van) de groepsleden, hem in een bindend advies opgelegd door de Geschillencommissie afgesproken voorwaarden overnemen, indien de desbetreffende ondernemer deze verplichtingen niet binnen de daarvoor in het  bindend advies gestelde termijn is nagekomen. Indien dat advies binnen twee,maanden na dagtekening ter toetsing aan de rechter is voorgelegd, wordt dat beroep op de nakomingsgarantie geschorst totdat het vonnis in kracht van gewijsde is gegaan. Voor toepassing van deze garantie is vereist dat de contractant een schriftelijk beroep daarop doet bij VeKaBo

Artikel 18: Wijzigingen Wijzigingen in de VeKaBo voorwaarden kunnen uitsluitend in overleg met het bestuur van VeKaBo Nederland worden aangebracht.

Bij reservering gaat u akkoord met onze algemene voorwaarden.

Privacyverklaring

`t Westdorp, gevestigd aan de Brugveenseweg 67, 3781 PG Voorthuizen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in de privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

`t Westdorp verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u die zelf aan ons verstrekt.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door `t Westdorp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekend dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar wemi.westdorp@gmail.com  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

`t Westdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenst openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via wemi.westdorp@gmail.com

`t Westdorp

Brugveenseweg 67

3781 PG Voorthuizen

0342-474016

wemi.westdorp@gmail.com

www.twestdorp.nl